TENNISHAL TIOD / AD ASTRA
 

Algemene voorwaarden en huishoudelijk reglement

ALGEMENE VOORWAARDEN EN BAANREGLEMENT TENNISHAL TIOD / AD ASTRA

Artikel 1 Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst, hierna te noemen: ‘de overeenkomst’ tussen Stichting Tennishal Tiod/Ad Astra hierna te noemen: ‘De Tennishal’, en de gebruiker van De Tennishal hierna te noemen: ‘gebruiker’ of diens wettelijke vertegenwoordiger namens de minderjarige gebruiker. Ook zijn de algemene voorwaarden van toepassing op personen die weliswaar (nog) geen gebruiker zijn, doch wel deelnemen aan een door of namens De Tennishal of een gebruiker georganiseerde activiteit.

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige bepaalde in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De Tennishal en de gebruiker zullen alsdan in overleg treden ten einde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.
Indien zich tussen De Tennishal en de gebruiker een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
Indien De Tennishal niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat De Tennishal in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
Indien tussen De Tennishal en de gebruiker uitzonderingen op deze algemene voorwaarden worden bedongen, zijn deze uitzonderingen slechts rechtsgeldig, indien zij door De Tennishal schriftelijk aan de gebruiker zijn bevestigd.

Artikel 2 Overeenkomst
Om een overeenkomst van baanverhuur aan te gaan dient de gebruiker zich aan de melden  op de website van De Tennishal middels het plaatsen van een reservering, dan wel in contact te treden met het bestuur of een van de medewerkers van De Tennishal.
Aanvragen voor baanverhuur voor een heel seizoen, kan via onze het contactformulier op onze website of via ons emailadres bestuurdetennishalgouda@gmail.com. Mondelinge en telefonische aanvragen worden niet in behandeling genomen.
Toewijzing van de baanhuur wordt schriftelijk medegedeeld.
Gebruikers die een baan voor een seizoen hebben gehuurd, hebben het eerste recht om het contract voor hetzelfde uur in het volgende seizoen voort te zetten.
Adres- en e-mailwijzigingen dienen zo spoedig mogelijk te worden doorgegeven aan de coördinator.
Naast de seizoen verhuur van tennisbanen is het ook mogelijk om banen los te huren. Op de website staan de mogelijkheden.
Het bestuur kan jaarlijks uren en banen reserveren t.b.v. het geven van lessen of het spelen van competitiewedstrijden, toernooien of andere bijzondere activiteiten.
De overeenkomst is definitief aangegaan, nadat de inschrijving schriftelijk door De Tennishal is bevestigd.

Artikel 3 Baanverhuur tarieven
De Tennishal stelt jaarlijks, telkens per 1 september van het jaar, voor zover van toepassing de tarieven vast. De Tennishal informeert de gebruiker tijdig als sprake is van tariefswijzigingen.
Indien de gebruiker niet akkoord gaat met de tariefswijziging, heeft de gebruiker het recht de overeenkomst te beëindigen per datum van de tariefswijziging.
De beëindiging van de overeenkomst door de gebruiker dient schriftelijk te geschieden en door De Tennishal te zijn ontvangen met inachtneming van een maand.

Artikel 4 Betaling
De Tennishal stuurt de gebruiker een factuur zodra een reservering is geplaatst op de website van De Tennishal.
De nota voor het los huren van een baan moet de huurder binnen acht dagen voldoen. De penningmeester is bevoegd bij een betalingsherinnering € 2,50 administratiekosten in rekening te brengen.
Gebruikers dienen de nota voor de baanhuur voor een heel seizoen voor de startdatum van het seizoen te hebben voldaan. Voor die tijd hebben zij geen recht om te spelen.
Indien de factuur van de verschuldigde baanhuur niet binnen de termijn wordt betaald die is vermeld op de factuur, dan is de gebruiker van rechtswege in verzuim.
De gebruiker ontvangt van De Tennishal een schriftelijke aanmaning om alsnog te betalen onder vermelding van de gevolgen van het uitblijven van betaling, waaronder de vergoeding ter verkrijging van voldoening buiten rechte gevorderd. De gebruiker is verplicht aan dit verzoek binnen 14 dagen na de dag van verzending van de aanmaning te voldoen.
Indien de gebruiker vruchteloos is aangemaand dient de gebruiker naast de verschuldigde baanhuur ook een vergoeding ter verkrijging van voldoening buiten rechte te voldoen zoals geregeld in het Besluit van 27 maart 2012, houdende regels ter normering van de vergoeding voor kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte (Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten). De minimale kosten die bij de gebruiker in rekening kunnen worden gebracht bedragen € 40,–.
Indien ondanks de aanmaning betaling uitblijft, ontvangt de gebruiker van De Tennishal een kennisgeving van opschorting van de uitvoering de overeenkomst en een sommatie om alsnog te betalen.
Opschorting betekent dat de gebruiker de verdere toegang tot De Tennishal zal worden onthouden, totdat volledige betaling van de achterstand in baanhuur en kosten als bedoeld in lid van dit artikel, is ontvangen door De Tennishal.
Opschorting van de uitvoering van de overeenkomst als bedoeld in lid 7 van dit artikel, ontslaat de gebruiker niet van de betaling van de baanhuur voor de periode waarin de gebruiker geschorst is van deelname van de uitvoering van de overeenkomst en betaling van de kosten als bedoeld in lid 4 van dit artikel.
Indien aan het rappel niet wordt voldaan binnen de gestelde termijn in lid 7 van dit artikel, zal de overeenkomst met de gebruiker worden beëindigd en wordt de gehele vordering overdragen aan een gerechtsdeurwaarder.

Artikel 5 Toegang tot de hal en banen en het alarm
De gebruikers hebben toegang tot de hal door bij de ingang een pincode in te toetsen. 
Vijftien minuten voor aanvang van het tijdstip van de baanhuur heeft men toegang tot de hal.
Men mag de voordeur niet langer dan 3 minuten open laten staan, want dan treedt het alarm in werking. De vluchtdeuren in de kopgevels van de hal moeten altijd gesloten blijven. Bij opening van deze deuren gaat het alarm direct in werking. De kosten in geval van vals alarm worden bij de betrokkene[n] in rekening gebracht.
Om 00.30 uur wordt het alarm automatisch ingeschakeld en moet iedereen de hal hebben verlaten. Een kwartier voordat het alarm in werking gaat, wordt dit kenbaar gemaakt door een geluidsignaal. De kosten in geval van vals alarm worden bij de betrokkene[n] in rekening gebracht!
Bij het verlaten van de hal moet de voordeur eerst worden ontgrendeld door de ontgrendelingsschakelaar rechts naast de deur in te drukken. Pas dan is de deurkruk te bedienen.

Artikel 6 Gebruiks- en gedragsregels accommodatie
De gebruiker, ouder/verzorger of andere begeleider van de gebruiker dient zich te houden aan de voor de accommodatie geldende gebruiks- en gedragsregels en dient alle door het bestuur en/of de medewerkers van De Tennishal te geven aanwijzingen stipt op te volgen.
Het bij herhaling niet houden aan of opvolgen van hetgeen in het eerste lid van dit artikel is omschreven kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst met de gebruiker zonder dat de gebruiker aanspraak kan maken op terugbetaling van reeds betaalde gelden.
De gebruiker van De Tennishal wordt geacht zich te realiseren dat het beoefenen van de tennissport niet zonder risico is. Deelname hieraan binnen De Tennishal geschiedt voor eigen risico van de gebruiker. De gebruiker dient zich ervan te vergissen of hij lichamelijk en mentaal in staat is de tennissport te beoefenen. Bij twijfel dient door de gebruiker doktersadvies te worden ingewonnen.
Toegang tot de hal hebben uitsluitend gebruikers/pashouders en hun genodigden. Bij evenementen, georganiseerd met toestemming van het bestuur, hebben ook toeschouwers toegang.
Gebruikers, ouders/verzorgers, andere begeleiders van de gebruiker en toeschouwers dienen zich op en rond de baan correct en sportief te gedragen.
De baan mag alleen betreden worden met normaal tennis buitenschoeisel. Dit dient wel schoon en droog te zijn en mag geen zwarte zool hebben. Met de schoenen waarmee men van buiten de hal is binnengekomen mag niet op de banen worden gespeeld. De tennisschoenen moet men daarom altijd apart meenemen.
Huisdieren zijn niet toegestaan in De Tennishal.
Gebruikers dienen al het klein afval op te ruimen en te deponeren in de daartoe aanwezige afvalbakken.
De banen dienen correct en tijdig te worden verlaten.
Roken is in de hal en bijbehorende ruimtes verboden.
Het drinken van alcoholhoudende dranken is verboden tot 19.00 uur, met uitzondering van bijzondere evenementen die de goedkeuring van het bestuur hebben gekregen.
Om vervuiling van de tennisbanen tegen te gaan is drinken op de tennisbaan uitsluitend toegestaan uit bidons en/of afsluitbare kunststof flessen.
De huurder en de genodigden zijn verplicht fietsen en auto’s te parkeren op de aangegeven plaatsen.
Na het douchen moeten gebruikers de kleedkamer schoonmaken met de daar aanwezige vloerwisser.
Van de laatste bespelers van elke baan wordt verwacht dat zij aan het eind van de dag hun baan ‘slepen/vegen’!

Artikel 7 Aansprakelijkheid en schade aan eigendommen
De gebruiker dient zelf zorg te dragen voor een adequate verzekering die mogelijke schades die kunnen ontstaan door of ten gevolge van het gebruik van De Tennishal dekt, zoals een zorgverzekering met aanvullende dekking en een aansprakelijkheidsverzekering voor schades die de gebruiker aan een derde berokkent. De Tennishal is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die de gebruiker en/of een derde mocht lijden door of ten gevolge van het gebruik van De Tennishal en/of de deelname aan een activiteiten.
Deze exoneratie van aansprakelijkheid geldt niet alleen voor kleinere schades, doch uitdrukkelijk ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schade ten gevolge van ernstig letsel of overlijden.
Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van De Tennishal voor schade van een gebruiker of een derde in rechte aangenomen wordt, blijft de verplichting van De Tennishal tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van De Tennishal ter zake van die schade uitkeert.
Zoals reeds in lid 1 aangehaald, dient de gebruiker zelf afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van materiële en immateriële schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn gebruik van De Tennishal.
De gebruiker verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op de activiteit(en) waaraan hij of zij deelneemt.
De gebruiker vrijwaart De Tennishal voor iedere aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de gebruiker toe te rekenen doen of nalaten ten aanzien van het gebruik van De Tennishal en/of de activiteiten van De Tennishal waaraan zij deelnemen.
Schade aan de stichting of aan bezittingen van de stichting, toegebracht door een gebruiker van de hal of mede veroorzaakt door een gebruiker, wordt door het bestuur geheel of gedeeltelijk op die gebruiker verhaald, tenzij het bestuur daarvan afziet.
Indien de stichting wordt aangesproken voor schade, welke door een gebruiker aan derden dan wel aan eigendommen van derden is toegebracht, is de stichting gerechtigd die schade op die gebruiker te verhalen.
Bij gebruik door meerdere personen tegelijk zijn deze hoofdelijk aansprakelijk.
De stichting draagt generlei verantwoordelijkheid voor de eigendommen van gebruikers en/of derden, die in de hal en op het terrein van de hal aanwezig zijn. Tevens is De Tennishal niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van eigendommen van de gebruiker, behoudens het geval dat deze schade het directe gevolg is van aan De Tennishal toe te rekenen opzet of grove schuld.

Artikel 8 Beëindiging overeenkomst
De overeenkomst van baanhuur voor het seizoen kan alleen schriftelijk beëindigd worden tegen het einde van het seizoen, met inachtneming van één maand opzegtermijn.
De overeenkomst is definitief beëindigd, nadat de beëindiging schriftelijk door De Tennishal is bevestigd.
De schriftelijke bevestiging bevat onder andere de juiste datum waarop de beëindiging van de overeenkomst ingaat.
Vóór het einde van de overeenkomst draagt de gebruiker zorg voor de tijdige betaling van alle nog verschuldigde gelden en overige, daarmee samenhangende kosten.
Daarnaast kan de overeenkomst worden beëindigd in de navolgende gevallen. Op de overeenkomst zijn de onderhavige algemene voorwaarden en baanreglement van toepassing. Overtreding van een van de bepalingen van de algemene voorwaarden en/of het baanreglement kan tot gevolg hebben dat de gebruiker en/of diens begeleiders uit De Tennishal worden geweerd en in ernstige gevallen, zulks ter beoordeling aan het bestuur van De Tennishal, tot beëindiging van de overeenkomst.
In ieder geval zal de overeenkomst van de gebruiker door De Tennishal worden beëindigd wanneer sprake is van ongepast gedrag van de gebruiker, dan wel van diens begeleiders, waaronder mede wordt verstaan: verbaal en fysiek geweld, belediging in woord, gebaar en geschrift, intimidatie en discriminatie van het bestuur, medewerkers van De Tennishal, en/of gebruikers van De Tennishal.

Artikel 9 Privacy beleid
De Tennishal verzamelt voor administratieve doeleinden gegevens over de gebruiker, waaronder persoonsgegevens, welke worden opgeslagen in de centrale administratie van De Tennishal.
De Tennishal verstrekt geen informatie of persoonsgegevens aan derden, behoudens in de gevallen waartoe de wet verplicht.

Artikel 10 Overmacht
De Tennishal is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de gebruiker indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop De Tennishal geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor De Tennishal niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. De Tennishal heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat De Tennishal zijn verbintenis had moeten nakomen.
De Tennishal kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan een maand, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 11 Toepasselijk recht en geschillen
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij De Tennishal partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
Geschillen uit hoofde van deze overeenkomst worden door de bevoegde Nederlandse rechter beslecht.
Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen, nadat zij overleg hebben gevoerd teneinde een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 12 Vindplaats en wijziging van de algemene voorwaarden
Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van De Tennishal en worden, op verzoek, kosteloos toegezonden. Daarnaast worden deze zichtbaar in beeld gebracht op de website. Als via de website een baan wordt gehuurd, dient men deze algemene voorwaarden en baanreglement voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst te accepteren. Deze maken alsdan integraal onderdeel uit van de overeenkomst.
Van toepassing is steeds de laatste versie van de algemene voorwaarden, zoals zij gepubliceerd zijn op de website van De Tennishal.
Door ondertekening van het aanmeldformulier, genoemd in artikel 2, verklaart de gebruiker zich zonder voorbehoud akkoord te gaan met de dan geldende algemene voorwaarden.
De Tennishal is gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen. De Tennishal zal in voorkomende gevallen tijdig de nieuwe algemene voorwaarden ter beschikking stellen.
Indien de gebruiker niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene voorwaarden, heeft hij het recht de overeenkomst met ingang van de datum waarop de gewijzigde algemene voorwaarden in werking treden, te beëindigen.

Deze algemene voorwaarden zijn vastgesteld en in werking getreden op 19 oktober 2015.